Algemeen

Doelstelling
De Volksuniversiteit levert een bijdrage aan de voortdurende ontwikkeling van mensen. Door kennisproducten en ontmoetingen te organiseren, heeft de Volksuniversiteit een belangrijke sociale functie. In een community zonder winstoogmerk werken vrijwilligers, docenten, cursisten en ander partners samen aan een zinvolle tijdsbesteding.
De Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit staat open voor iedereen, ongeacht maatschappelijke positie, schoolopleiding, godsdienstige overtuiging of levensbeschouwing.

Inschrijven
Inschrijven voor een cursus, lezing, excursie of workshop verloopt digitaal via het inschrijfformulier op de website www.volksuniversiteitzeeland.nl. 
Na inschrijven ontvangt u een bevestiging dat de inschrijving is ontvangen. Dit geeft nog geen zekerheid over deelname.
Wanneer een cursus definitief doorgaat, ontvangt u per e-mail een bevestiging. Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en verplicht u zich tot het betalen van het cursusgeld.

Algemene voorwaarden
•    U ontvangt een bevestiging zodra bekend is of de betreffende cursus/workshop kan doorgaan, uiterlijk één week voor de aanvangsdatum.
     De doorgang van de cursussen wordt uitsluitend gegarandeerd bij voldoende aanmeldingen. 
•    Cursussen gaan door als een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven.
      Wanneer het minimum aantal niet wordt bereikt, dan heeft de Volksuniversiteit het recht de cursus te annuleren.
      De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover bericht.
•    Wanneer u niet kan worden ingeschreven omdat een cursus vol is, komt u op een wachtlijst. U ontvangt daarover tijdig bericht. 
•    Een les die wegens onvoorziene omstandigheden moet worden geannuleerd, wordt, behoudens overmacht, aan het eind van de cursus ingehaald.
•    De Volksuniversiteit kan zich genoodzaakt zien tijden en locaties van de aangeboden cursussen te wijzigen
     of een cursus of workshop door een andere docent te laten geven dan in het programma staat vermeld.
     Alle door de Volksuniversiteit gepubliceerde prijzen en data zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve vermeldingen. 
•    De aanschafkosten van de voorgeschreven boeken en/of andere materialen voor cursussen, zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
•    Het bestuur van de Volksuniversiteit is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of goederen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke
     eigendommen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten. 
•    Mochten de organisatie of de gang van de zaken in de cursus daartoe aanleiding geven, kunt u een klacht indienen.
     De Volksuniversiteit kent een klachtenregeling welke te verkrijgen is bij de cursusadministratie.
•    In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur.

Privacy
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten dienste van het organiseren van cursussen door de ZVU. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en bij de verwerking van uw gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. De ZVU verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. 

Betaling
Het cursusgeld kan uitsluitend worden betaald door middel van een eenmalige automatische incasso. Deze vindt plaats in de week volgend op de startdatum van de betreffende cursus. Betalen in twee termijnen is mogelijk vanaf een cursusprijs van € 200,-. Wanneer u in twee termijnen wilt betalen of een betaalbewijs/factuur wenst te ontvangen, kan dit bij de inschrijving worden aangegeven.

Btw
Volksuniversiteiten zijn btw-plichtig en de cursusprijzen in deze gids zijn inclusief btw. Taalcursussen, lezingen en excursies zijn vrijgesteld van btw.

Restitutie 
Verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

Annulering 
Annulering van een inschrijving voor een cursus of een workshop dient altijd schriftelijk via de e-mail te gebeuren. Annulering na inschrijving is mogelijk zonder betalingsverplichting van het cursusgeld, tot maximaal twee weken voor aanvang van de cursus/workshop. Bij annulering na twee weken voor aanvang van de cursus/workshop is geen teruggave van cursusgeld mogelijk.

Donateurs  
De Zeeuwse Volksuniversiteit kan niet functioneren zonder de steun van mensen die haar een warm hart toedragen. Donateurs van de Zeeuwse Volksuniversiteit maken het mede mogelijk dat de ZVU een gevarieerd cursusprogramma kan aanbieden. Met het donateurslidmaatschap steunt u niet alleen de ZVU met een financiële bijdrage maar geniet u ook een aantal privileges. Donateurs van de ZVU krijgen als dank de programmagids toegestuurd. 
Bovendien geldt voor een groot gedeelte van het cursusaanbod dat het donateurslidmaatschap bij inschrijving recht geeft op een korting van € 20,- op de cursusprijs. Ook zal er een gratis lezing voor donateurs worden georganiseerd. Het donateurschap is persoonsgebonden. 

Het donateurslidmaatschap bedraagt minimaal € 15,- per cursusjaar per donateur.
U kunt telefonisch 0118 - 634800 of via donateur@volksuniversiteitzeeland.nl aanmelden als donateur. Het donateurschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Indien u niet langer donateur wilt zijn, dan kunt u dit melden voor 30 juni. De donateursbijdrage wordt niet automatisch afgeschreven. Donateurs ontvangen een brief van de ZVU waarin staat hoe zij de donateursbijdrage kunnen overmaken. 

Maatwerk
De Zeeuwse Volksuniversiteit biedt tevens de mogelijkheid om een cursus op maat te organiseren voor bedrijven, instellingen en particulieren (bijvoorbeeld taalcursussen, communicatietrainingen, computercursussen en creatieve- of culinaire workshops). U kunt hierbij denken aan cursussen zoals Duits voor horeca en toerisme, Nederlands voor anderstaligen, Chinees voor werknemers en Creatieve workshops als teamuitje voor bedrijven. 

Oproep
Mist u een cursus, lezing of workshop in ons cursusaanbod en zou u dat graag in het volgende
programma zien? Bent u bevoegd en geïnteresseerd om zelf een nieuwe cursus voor de Volksuniversiteit te verzorgen? Laat het ons weten!