Voorwaarden

Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en verplicht u zich tot het betalen van het cursusgeld.

Algemene voorwaarden

 • U ontvangt een factuur/bewijs van inschrijving zodra bekend is of de betreffende cursus/workshop kan doorgaan. Deze factuur zal zoveel mogelijk per e-mail worden verstuurd. Bij de talencursussen ontvangt u een bewijs van inschrijving nadat de kennismakingsbijeenkomst heeft plaatsgevonden. De doorgang van de cursussen wordt uitsluitend gegarandeerd bij voldoende aanmeldingen.
 • Wanneer u niet kan worden ingeschreven omdat een cursus vol is, wordt u op een wachtlijst geplaatst. U ontvangt daarover tijdig bericht.
 • Het cursusgeld is verschuldigd op het moment waarop u bent ingeschreven voor een cursus en dient uiterlijk één week voor aanvang van de cursus/workshop te zijn betaald.
 • De Volksuniversiteit behoudt zich het recht voor een cursus geheel of gedeeltelijk af te gelasten bij onvoldoende belangstelling. U ontvangt daarover tijdig bericht. Reeds betaald cursusgeld wordt in dat geval naar evenredigheid teruggestort.
 • Een les die wegens onvoorziene omstandigheden moet worden geannuleerd, wordt, behoudens overmacht, aan het eind van de cursus ingehaald.
 • De Volksuniversiteit kan zich genoodzaakt zien tijden en locaties van de aangeboden cursussen te wijzigen of een cursus of workshop door een andere docent te laten geven dan in het programma staat vermeld. Alle door de Volksuniversiteit gepubliceerde prijzen en data zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve vermeldingen.
 • De aanschafkosten van de voorgeschreven boeken en/of andere materialen voor cursussen, zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
 • Het bestuur van de Volksuniversiteit is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of goederen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke eigendommen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.
 • Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten diensten van het organiseren van cursussen e.d. door de ZVU.
 • Mochten de organisatie of de gang van de zaken in de cursus daartoe aanleiding geven, kunt u een klacht indienen. De Volksuniversiteit kent een klachtenregeling welke u hier vindt.
 • In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur.

Betaling

Het cursusgeld dient uiterlijk één week voor aanvang van de cursus te zijn betaald op rekening: NL24 INGB 0000 4986 53 ten name van de Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit, Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg, onder vermelding van het betalingskenmerk, zoals vermeld op bewijs van inschrijving.

Indien u via internetbankieren betaalt dient u uw naam, adres, postcode en betalingskenmerk duidelijk te vermelden.

BTW

Volksuniversiteiten zijn BTW-plichtig en de cursusprijzen in deze gids zijn inclusief BTW. Taalcursussen, lezingen en excursies zijn vrijgesteld van BTW.

Restitutie

Cursussen gaan door als een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. Wordt dit minimum aantal niet bereikt dan heeft de Volksuniversiteit het recht de cursus te annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover bericht en het volledige cursusgeld zal binnen veertien dagen worden gerestitueerd.
Verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

Annulering

Annulering van een inschrijving voor een cursus of een workshop dient altijd schriftelijk te gebeuren.
Annulering na inschrijving is mogelijk zonder betalingsverplichting van het cursusgeld, tot maximaal twee weken voor aanvang van de cursus/workshop. In dit geval wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht: na aftrek van administratiekosten wordt het al betaalde cursusgeld teruggestort.

Bij annulering na twee weken voor aanvang van de cursus/workshop wordt geen cursusgeld terugbetaald en blijft de verplichting bestaan het verschuldigde cursusgeld te betalen.